اگه دوس پسرت تورو بزنه چیكار میكنی؟
دختر آمریكایی:قهر میكنم
انگلیسی:گریه میكنم
روسی:تركش میكنم
دختر ایرانی:اون كی باشه كه منو بزنه:|منم طوری بامشت میكوبم تو كلش كه 7سال عقب بیوفته 

بیایید با یکدیگر مهربان باشیم..