به یک معتادی گفتند با اعداد 45 ، 46 ، 47 و 48 جمله بساز. گفت :
 چلا پنجه می کشی؟
 چلا شیشه می شکنی؟
 چلا هف نمی زنی ؟
 چلا هشتی ناراحت؟!!!