غضنفر پازلشو بعد از 2 سال تموم میكنه.
رفیقش میگه 2سال زیاد نیست؟
میگه تازه خوبه روش نوشته 7 تا 10 سال!!!!