مـردم بـا یـه تـیر پـونزه تـا تـیر مـیزنن..!
اونـوخـت مـَن بـایـد بـرم بـا بـیس نفـر حـرف بـزنم بـرن پـادرمـیونـی کـنن ایـن مـعلم ریـاضـیه بـذاره بـشینم سـره کـلاسـش..!
خـو مـگه چـیکـار کـردم..؟؟؟
مـوهـاشـو کـوتاه کـرده بـود...
مـنم نـتونسـتم جـلو خـودمـو بـگیرم بـهش گـفتم: 
آقـا مـوهـاتو دُرُس کـردی ،اون قـیافـتو مـیخوای چـیکـار کـنی..؟؟؟:)))
کـلاس کـه مـثه هـمیشـه بــــــومــــــــب..!
حـالا مـن ایـن وسـط دارم حـیف و مـیل مـیشم دور از کـلاس ریـاضی...
خـدا کـنه تـا بـعد از عـید یـادش بـره..!
شـمام دعـا کـنید...