امـــــــروز تو بانــــــک دســــتِ دختــــــره خـــــــورد به باسَنَــــم. . .

 برگشــــــتم نیگــــاش کـــردم نیشِــــش واا شد

 گفـــت : این همــــه شُمـــــا یه بـــــارَم ما. . . ! ! !

 تا حالا تووو زندگیم انقدر قانع نشده بووودم. . .

 منم بهش گفتم نوووش جان. . . :)))