۱)اگر پسرا نبودن کی مامان رو دق می داد؟
 ۲)اگر پسرا نبودن کی خونه رو می کرد باغ وحش؟
 ۳)اگر پسرا نبودن تو دانشگاه استاد کی رو ضایع میکرد؟
 ۴)اگر پسرا نبودن دخترا به کی میخندیدن؟
 ۵)اگر پسرا نبودن دخترا کیو سر کار می ذاشتن؟
 ۶)اگر پسرا نبودن دخترا کیو تیغ میزدن؟
 ۷)اگر پسرا نبودن تو کلاس کی میرفت گج می اورد؟
 ۸)اگر پسرا نبودن کی نمره هاش همیشه تک بود؟
 ۹)اگر پسرا نبودن دخترا اوقات فراغت نداشتن..