دیدین بعضیا وقتی می‌شینن رو صندلی چرمی بعد صدامیده
 .
 .
 یه بار دیگه صداشو در میارن که بگن مال صندلی بوده؟!!
 .
 .
 .
 .
 .
 فاجعه اونجاست که صداش دیگه درنیاد !