خدایا پس چرا من زن ندارم؟ /زنی زیبا و سیمین تن ندارم؟
دوتا زن دارد این همسایه ما /همان یک دانه را هم من ندارم
آژانس ملکی امشب گفت به من: /مجرد, بهر تو مسکن ندارم
چه خاکی بر سرم باید بریزم؟ /من بیچاره آخر زن ندارم
خداوندا تو ستارالعیوبی /وبر این نکته سوءظن ندارم
شدم خسته دگر از حرف مردم /تو میدانی دل از آهن ندارم
تجرد ظاهرا”عیب بزرگی است /من عیب دیگری اصلا”ندارم
خودم میدانم این”اصلا” غلط بود /در اینجا قافیه لیکن ندارم
تو عیبم را بپوش و هدیه ای ده /خبر داری نیکول کیدمن ندارم؟
اگر او را فرستی دیگر از تو /گلایه قد یک ارزن ندارم