باید به دخترای الآن گفت :
 درسته شماها مثه قند و نبات اید ولی
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 فوتوشاپید فوتوشاپید !!!!