دوستم تعریف میکرد رفته بوده خواستگاری , توی صحبت دونفره
 دختره بهش گفته: راستش من قصد ازدواج ندارم
 دوستم هم گفته: منم اومده بودم خونه تون میوه بخورم برم.
 :)))