انواع پسرا از نظر مخ زنی :

 1-امشب خونمون خالیه بیا اینجا! ( اسکل)
 2-امشب دلم هواتو كرده. میای؟ (باهـــــــوش)
 3-اگه تونستی بیا! (ســــــاده لوح)
 4-اگه نیای یكی دیگرو میارم! (زرنگ)
 5-امشب منتظرتم! (اعتماد به نفس)
 6-ترو خدا بیا! همین یه بار! ( بـَبــــــــــــو گــــــلابی)