اگر چکیده پیام های بازرگانی ماهواره رو بسنجیم به این نتیجه میرسیم که: ایرانی ها کچل های دماغ گنده ی قد کوتاه چاقی هستند که ناتوانی جنسی دارند و می خواهند یه هفته ای ویزای کانادا بگیرند ولی اول باید اعتیاد خود را ترک کنند.... :|