باور کنید ثروت آرامش نمیاره
 مثلا منی که ماشینم پرایده وگوشیم جی ال ایکسه فک میکنین آرامش دارم...؟!
 من حاضر بودم همه چیمو بدم یه لحظه آرامش شمارو داشته باشم !