این شعر را همین حالا بخوان  وگرنه بعدها باورت نمی شود  هنگام سرودنش چگونه دیوانه وار عاشقت بودم  همین حالا بخوان  این شعر را که ساختار محکمی ندارد  و مثل شانه های تو هربار گریه می کنم می لرزد  هربار گریه می کنم
  و پیراهن هیچ فصلی خیس تر از بهاری نیست  که عاشقت شدم ... امشب لب رودخانه نشستم و گریه کردم .

http://uploadtak.com/images/w7395_506141_pwBsSvmD.jpg