هنوز هستند پسرانی که بوی مردانگی می دهند  در دستانشان عزت یک مرد ، یک مرد ، واقعی لمس می شود  اهل ناموس بازی نیستند!  می شود روی حرف و قول هایشان حساب کرد ...  هنوز هم هستند دخترانی که تنشان بوی محبت خالص می دهد  بکرند  نابند  لمس نشده اند  آری ، هنوز هم هستند ! نادرند ! کمیاب اند ! پاک اند !  هنوز آدم هایی از جنس فرشته پیدا می شود / هستند !  نادرند ! کمیاب اند !  اما هستند ...