عاغا خدایی كصافط تر از همه تو كلاس كسی بود كه وسط بلوتوث بازی یهو میگفت برپا در حالی ك معلم نیومده بود.
ترسی كه تو اون لحظه بهت وارد میشد از شوك الكتریكی هم بدتر بود.
خدایی اگه برات اتفاق افتاده بتركون لایكو.